You are here:

Plean Gnimh Don Aeraid

Tá tionchair éagsúla, leitheadacha cheana féin ag an suaitheadh aeráide ar chomhshaol, sochaí agus acmhainní eacnamaíochta agus nádúrtha. Leagtar amach sa Phlean Gnímh don Aeráid cur chuige uaillmhianach sna blianta atá romhainn le tabhairt faoin gceist.

Sainaithnítear go soiléir sa Phlean cineál agus méid an dúshláin. Tá breac-chuntas ann ar an tslí a bhfuil cúrsaí faoi láthair i réimse de chroí-earnálacha lena n-áirítear Leictreachas, Iompar, Timpeallacht Thógtha, Tionsclaíocht agus Talmhaíocht agus tugtar treoir i dtreo spriocanna uaillmhianacha dícharbónaithe. Léirítear sa Phlean an bhuntosaíocht a bheidh ag athrú aeráide inár gcórais pholaitíochta agus riaracháin amach anseo agus leagtar amach ann socruithe rialachais lena n-áirítear ár mbeartais a charbóndíonadh, buiséid charbóin a chur ar bun, Comhairle Chomhairleach um Athrú Aeráide neartaithe agus tuilleadh cuntasachta don Oireachtas.

Aithnítear go follasach sa Phlean seo nach mór d'Éirinn cur go mór lena dtiomantais dul i ngleic leis an suaitheadh aeráide. Is de chroí an scéil an ról ceannaireachta a bheidh ag an Rialtas agus comhlachtaí poiblí araon chun gníomhú go luath i leith na haeráide má tá ár spriocanna dícharbónaithe le gnóthú.

Is mór an dúshlán é do gach gné dár sochaí beart diongbháilte a dhéanamh chun tabhairt faoin suaitheadh aeráide, ach tá an-chuid sochar ann - áiteanna cónaithe níos teo, aer níos glaine, úsáid inbhuanaithe acmhainní tearca an domhain, pobail níos nasctha, luachanna iontaofa agus poist ardcháilíochta i bhfiontair ar féidir leo bheith iomaíoch i saol dícharbónaithe.

Is aistear do gach duine é seo. Idir Rialtas agus ghnólachtaí, idir phobail agus theaghlaigh, is comhghníomh é an gníomh aeráide. Tá clár oibre an Rialtais leagtha amach sa Phlean Gnímh don Aeráid.

Publication Documents

 

 

Plean Gnímh Don Aeráid 2019 - Aguisín Gníomharthahttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Documents/16/Plean Gnimh Don Aeraid 2019 - Aguisin Gniomharthaa.pdfPlean Gnímh Don Aeráid 2019 - Aguisín Gníomharthapdf731099
Plean Gnimh Don Aeraid 2019https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Documents/16/Plean Gnimh Don Aeraid 2019.pdfPlean Gnimh Don Aeraid 2019pdf3303295