You are here:

Ráiteas Bliantúil Aistrithe 2019

Tá foráil déanta in Alt 14(1) den Acht um Ghníomhú Aeráide agus Fhorbairt Ísealcharbóin 2015 (Acht 2015) gur riachtanach don Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil Ráiteas Bliantúil Aistrithe (ATS) a chur faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais.

Seo é an ceathrú Ráiteas Bliantúil Aistrithe agus tá ann forléargas ar bhearta maolúcháin agus oiriúnúcháin maidir leis an athrú aeráide a rinneadh chun astaíocht gás ceaptha teasa a laghdú agus dul in oiriúint do thorthaí an athrú aeráide, le go mbeifear in ann an cuspóir náisiúnta i dtaobh aistriú  a bhaint amach. Tá achoimre sa Ráiteas Bliantúil Aistrithe chomh maith ar astaíochtaí gás ceaptha teasa reatha agus réamh-mheasta, arna fhoilsiú ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, mar aon le tuairisc maidir le sásamh na ndualgas a leagtar ar an Stát faoi dhlí an AE nó faoi chomhaontú idirnaisiúnta dá dtagraítear in alt 2 d'Acht 2015.

Cé gur riachtanach an Ráiteas Bliantúil Aistrithe maidir le faisnéis a leagan amach i dtaca le cora nua sa bhliain díreach roimh an bhliain a fhoilsítear an ráiteas, déanann gach ráiteas tagairt chomh maith do chora tábhachtacha beartais agus do ghníomhaíochtaí maolúcháin agus oiriúnúcháin a tharla i mbliain a fhoilsithe.

Publication Documents

 

 

Raiteas Bliantuil Aistrithe 2019https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Documents/17/Raiteas Bliantuil Aistrithe 2019.pdfRaiteas Bliantuil Aistrithe 2019pdf1281509