You are here:

Ráiteas Bliantúil Aistrithe 2018

Foráiltear in Alt 14(1) den Acht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin 2015 nach mór don Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar Son na hAeráide agus Comhshaoil Ráiteas Bliantúil Aistrithe a chur faoi bhráid Thithe an Oireachtais gach bliain. 

Áirítear i ngach Ráiteas Bliantúil Aistrithe forléargas ar na bearta beartais maolúcháin agus cóiriúcháin athrú aeráide atá glactha chun astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú agus chun dul in oiriúint do na tionchair atá ag athrú aeráide d'fhonn cuspóir an aistrithe ar bhonn náisiúnta a bhaint amach. San áireamh freisin sa Ráiteas Bliantúil Aistrithe, tá achoimre, arna fhoilsiú ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, ar astaíochtaí gáis cheaptha teasa reatha agus atá tuartha chomh maith le tuarascáil maidir le hoibleagáidí an Stáit faoi dhlí an AE nó comhaontú idirnáisiúnta dá dtagraítear in alt 2 d'Acht 2015 a chomhlíonadh.

Ina theannta sin, tá na foilseacháin seo a leanas ag gabháil leis an Ráiteas Bliantúil Aistrithe 2018:

  • Tuarascáil Nuashonraithe maidir le Pleananna Oiriúnúcháin Earnála (Béarla amháin)
  • Tuarascáil Nuashonraithe maidir le Bearta an Phlean Náisiúnta Maolúcháin (Béarla amháin)
  • Tuarascáil Nuashonraithe maidir le Gníomhartha faoin bPlean Náisiúnta Maolúcháin (Béarla amháin)

Cé go n-éilítear Ráiteas Bliantúil Aistrithe chun gach eolas a thabhairt ar fhorbairtí i ndáil leis an mbliain díreach roimh an mbliain dá bhfuil an ráiteas á chur faoi bhráid, tagraíonn  gach ráiteas freisin do phríomhfhorbairtí beartais agus do ghníomhaíocht maolúcháin agus cóiriúcháin i mbliain a chur i láthair.

Publication Documents

 

 

Ráiteas Bliantúil Aistrithe 2018https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Documents/15/Ráiteas Bliantúil Aistrithe 2018.pdfRáiteas Bliantúil Aistrithe 2018pdf901990
Update Report on National Mitigation Plan Actions Final 031218https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Documents/15/Update Report on National Mitigation Plan Actions Final 031218.pdfUpdate Report on National Mitigation Plan Actions Final 031218pdf291529
Update Report on Sectoral Adaptation Plans Final 031218https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Documents/15/Update Report on Sectoral Adaptation Plans Final 031218.pdfUpdate Report on Sectoral Adaptation Plans Final 031218pdf177317
Update Report on the National Mitigation Plan Measures Final 031218https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Documents/15/Update Report on the National Mitigation Plan Measures Final 031218.pdfUpdate Report on the National Mitigation Plan Measures Final 031218pdf433147