You are here:

Ráiteas Bliantúil Aistrithe 2017

Sa Ráiteas Bliantúil Aistrithe 2017 seo, áirítear forbhreathnú ar mhaolúchán an athrú aeráide agus bearta beartais oiriúnaithe arna nglacadh chun astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú agus d’fhonn oiriúnú d’éifeachtaí an athraithe aeráide ionas go mbainfí amach an 'cuspóir aistrithe náisiúnta'.Sa Ráiteas Bliantúil Aistrithe 2017, den chéad uair riamh, cuimsítear an 'ráiteas aistrithe bliantúil um maolúcháin earnála', do gach ceann de na ceithre earnáil atá cumhdaithe faoin bPlean Náisiúnta Maolúcháin.  Ina theannta sin cuimsítear taifead ar astaíochtaí gás ceaptha teasa atá leagtha amach san fhardal is déanaí a d'ullmhaigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ​​(GCC) agus réamh-mheastachán d’astaíochtaí an todhchaí, mar aon le tuarascáil maidir le comhlíonadh le hoibleagáidí an Stáit faoi dhlí an AE nó faoi chomhaontú idirnáisiúnta dá dtagraítear in alt 2 den Acht 2015.

Cé nach mór d’fhaisnéis a bheith i Ráiteas Bliantúil Aistrithe maidir leis an mbliain díreach roimh an mbliain ina gcuirtear an ráiteas i láthair, (.i.e.2016 sa chás seo), taifeadtar na príomhbheartais maidir le maolú aeráide agus oiriúnú le linn 2017 chomh maith i Ráiteas Bliantúil Aistrithe na bliana seo.

Publication Documents

 

 

Raiteas Bliantuil Aistrithe 2017https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Documents/12/Raiteas Bliantuil Aistrithe 2017.pdfRaiteas Bliantuil Aistrithe 2017pdf1794521