You are here:

Comhairliúchán Poiblí ar Straitéis Fhadtéarmach na hÉireann ar Laghdú Astaíochtaí Gás Ceaptha Teasa

Le hAirteagal 15 de Rialacháin AE 2018/1999 Pharlaimint agus Chomhairle na hEorpa (AE) ar Rialachas an Aontais Fuinnimh agus Athrú Aeráide, éilítear ar gach Ballstát straitéis fhadtéarmach, ina bhfuil peirspictíocht suas le 30 bliain, ar laghdú astaíochtaí gás ceaptha teasa a réiteach agus a chur faoi bhráid an Choimisiúin.

Tá conair mhionsonraithe dícharbónaithe socraithe ag Éirinn cheana féin go 2030 ina Plean Gníomhaithe Aeráide 2019. Léireofar é seo i bplean náisiúnta fuinnimh agus aeráide deiridh na hÉireann (PNFA). Lena chois sin, mar chuid den phróiseas comhairliúcháin PNFA, d'iarr an Roinn tuairimí ar an dícharbónú tar éis 2030. Tá an Roinn anois ag iarraidh tuilleadh tuairimí maidir le conairí dícharbónaithe tar éis 2030, lena n-áirítear roghanna aistrithe i ngach croí-earnáil den gheilleagar (fuinneamh, foirgnimh, iompar, fiontar, dramhaíl, talmhaíocht agus úsáid talún), ar ról teicneolaíochtaí nuálacha agus ar thosca socheacnamaíocha.

Tá an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil tiomanta do dhul i mbun rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara ar bhealach soiléir, oscailte, trédhearcach. Cuimsítear sa chomhairliúchán poiblí 26 ceist shainiúil ina n-iarrtar freagairtí agus smaointe a bheidh mar bhonn eolais i straitéis fhadtéarmach na hÉireann go dtí 2050.

Féadann aon duine nó eagras aighneacht a dhéanamh i leith an chomhairliúcháin. Cuirfear na haighneachtaí seo san áireamh roimh fhoilsiú an leagain deiridh den Straitéis.

Chun aighneacht a dhéanamh mar chuid den chomhairliúchán seo, comhlánaigh ár bhfoirm ar líne, nó de rogha ar sin breathnaigh ar an doiciméad comhairliúcháin agus seol d'aighneaght i ríomhphost chuig climateunit@dccae.gov.ie  nó chuig an seoladh poist:

Rannóg Maolú agus Feasacht Aeráide - LTS
An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil
29-31 Bóthar Adelaide
Baile Átha Cliath
D02 X285
Éire

Tá sineadh ama curtha le spriocdháta aighneachtaí an chomhairliúchain seo go 5in, 31 Nollaig 2019

Nuair a fhreagraítear don chomhairliúchán seo, toilíonn freagróirí a n-ainm a bheith foilsithe ar líne lena n-aighneacht. Tabhair do d'aire go bhfuil freagairtí don chomhairliúchán seo faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 agus Rialacháin um Rochtain Faisnéise ar an gComhshaol 2007-2014. Ba chóir faisnéis rúnda nó atá íogair ó thaobh tráchtála de a shainaithint go follasach i d'aighneacht.

Consultation Documents

 

 

Comhairliuchan Poibli ar Straiteis Fhadtearmach na hEireann ar Laghdu Astaiochtai Gas Ceaptha Teasahttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/consultations/Documents/8/consultations/Comhairliuchan Poibli ar Straiteis Fhadtearmach na hEireann ar Laghdu Astaiochtai Gas Ceaptha Teasa.pdfComhairliuchan Poibli ar Straiteis Fhadtearmach na hEireann ar Laghdu Astaiochtai Gas Ceaptha Teasapdf438347

Consultation Submissions