You are here:

Ár Straitéis

Tugtar sainmhíniú sa Ráiteas Straitéise​ ar shainordú, misean agus straitéisí na roinne do thréimhse 3 bliana ó 2019 go dtí 2021. Leagtar amach ann na príomhthorthaí agus táscairí a úsáidfidh an roinn chun a feidhmíocht a thomhas. Cuirtear i gcuntas ann, chomh maith, an rannchuidiú is gá don roinn agus a gníomhaireachtaí a dhéanamh chun a hoibleagáidí a chomhlíonadh faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta.

Tá na limistéir a bhfuil an roinn freagrach astu éagsúil agus cuimsíonn siad na hearnálacha seo a leanas: Cumarsáid, Gníomhú ar Son na hAeráide, an Comhshaol, Fuinneamh agus Acmhainní Nádúrtha. Tá an roinn freagrach, chomh maith, as 17 ngníomhaireacht tráchtála, neamhthráchtála agus rialála. Tagann athrú substainteach agus mear ar na hearnálacha agus gníomhaireachtaí seo, caithfidh an Ráiteas Straitéise a bheith ann dá bharr lena chinntiú go bhfuil an roinn ag tabhairt faoin athrú sin a mhúnlú agus freagairt dó go gníomhach.

Tagann cuspóirí agus straitéisí chun cinn, ar ndóigh, de réir mar a thagann athrú ar chúinsí, agus is cáipéis dhinimiciúil atá sa Ráiteas Straitéise, ar an ábhar sin. In ainneoin chineál dinimiciúil na cáipéise, áfach, gníomhaíonn sé mar thagarmharc daingean i leith chuspóirí, straitéisí agus spriocthorthaí na roinne, mar shampla, déanfar feidhmíocht na roinne a thomhas i dtuarascálacha bliantúla na roinne agus tagairt á déanamh do na táscairí a chuimsítear sa Ráiteas Straitéise.