You are here:

Gnáthaimh um Ghearán agus Achomharc

Complaints key on keyboard Image

Baineann an gnáthamh le gach cás a bhaineann le caighdeán na seirbhíse a chuireann an Roinn ar fáil, agus is féidir leas a bhaint as, freisin, i dtaca le cinntí nach bhfuil ceart achomhairc reachtúil ann ina leith.

Áirítear sa téarma gearán míshástacht a chur in iúl faoin gcaighdeán seirbhísí a fhaigheann custaiméir ón Roinn nó faoi chinneadh a dhéanann an roinn maidir leis an gcustaiméir.

Tabhair do d'aire le do thoil nach gcumhdaíonn an gnáthamh ábhar atá faoi réir dlíthíochta, ábhair a bhaineann le hiarratais Saorála Faisnéise, nó ábhair a chuirtear faoi bhráid an Ombudsman nó an Choimisinéara Faisnéise.

Má tá gearán agat le déanamh, ba chóir é a chur faoi bhráid fhoireann an Rannáin chuí nó an tSoláthróra Seirbhíse chuí, ó bhéal nó i scríbhinn. Déanfaidh an fhoireann a ndícheall an t-ábhar a réiteach gan mhoill, agus gheobhaidh tú freagra laistigh de 20 lá oibre ó dháta faighte an ghearáin.

Sa chás go bhfuil tú míshásta leis an bhfreagra a tugadh ar do ghearán, ba chóir an scéal a chur faoi bhráid an Bainisteoir Seirbhísí do Chustaiméirí agus ba chóir an comhfhreagras a dhéanamh i scríbhinn. Tá sonraí teagmhála le fáil anseo.

Cuideoidh sé linn déileáil go pras le do ghearán má chuireann tú an t-eolas seo a leanas ar fáil dúinn:

  • d'ainm agus do sheoladh;
  • mionsonraí an ábhair atá ag dó na geirbe agat (tabhairt uimhreacha tagartha má tá a leithéid agat);
  • sa chás nach n-aontaíonn tú le cinneadh, an chúis/na cúiseanna a bhfuil sé mícheart nó éagórach dar leat;
  • ainm an Rannáin agus, más cuí, na gcomhaltaí foirne lena raibh tú ag déileáil;
  • uimhir ghutháin lae, má tá tú sásta go rachfaí i dteagmháil leat ar an nguthán - cabhróidh sé seo linn an cheist a réiteach níos sciobtha.
  • Sa chás go bhfuil riachtanas speisialta agat a chuirfeadh isteach ort an gearán a dhéanamh, cuir é sin in iúl dúinn a luaithe agus is féidir. Déanfaimid ár seacht ndícheall cuidiú leat.

Seolfaidh an Bainisteoir Seirbhísí do Chustaiméirí admháil amach laistigh de 3 lá oibre i leith gach gearáin. Déileálfaimid le gearáin a dhéanamh leis an mBainisteoir Seirbhisí do Chustaiméirí laistigh de 20 lá de ghnáth. Seans go nglacfaidh sé níos faide déileáil le cásanna níos casta nó níos ilghnéithí. Sa chás sin, déanfaimid teagmháil leat agus míneoimid an scéal duit agus tabharfaimid le fios duit cén dáta a ndéanfar cinneadh faoi do ghearán.

Déanfaimid do ghearán a mheas go cothrom agus go neamhchlaonta. Ar an gcéad dul síos, socróidh an Bainisteoir Seirbhísí do Chustaiméirí go ndéanfaidh oifigeach eile na Roinne, seachas duine ar bith a raibh baint acu leis an gcás ó thús, an gearán a scrúdú go grinn. Déanfaidh an Bainisteoir Seirbhísí do Chustaiméirí a m(h)arana ar an tuairisc sin féachaint cén freagra ba chóir a thabhairt ar do ghearán, agus rachaidh sé/sí i gcomhairle le Coiste Bainistíochta na Roinne más gá. Má ghlactar le do ghearán, cuirfimid an botún ina cheart, nuair is féidir, agus tabharfaimid míniú iomlán duit agus gabhfaimid ár leithscéal leat.

Tá sé de cheart ag custaiméirí cás a chur faoi bhráid an Ombudsman freisin, ach teagmháil a dhéanamh le:

Oifig an Ombudsman
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2

Guthán: (01) 6395600
Íosghlao: 1890 22 30 30
Facs: (01) 6395674
Ríomhphost: ombudsman@ombudsman.gov.ie
Gréasán: www.ombudsman.gov.ie