You are here:

Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

Tá sé mar aidhm ag Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 seirbhísí ardchaighdeáin trí Ghaeilge a chinntiú don phobal go forleathan.

Mar chomhlacht poiblí sonraithe faoin Acht, tá d’oibleagáid ar an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil seirbhísí trí Ghaeilge a chur ar fáil don phobal ar thrí bhealach:

  • De réir na Rialachán
  • De réir na nDualgas Díreach faoin Acht
  • De réir ár Scéime Teanga

Is iad seo a leanas príomhdhualgais na Roinne faoin Acht:

  • An Ghaeilge a úsáid ar staiseanóireacht, ar chomharthaíocht, agus i bhfógairtí taifeadta béil
  • An Ghaeilge a úsáid agus aon chomhfhreagras i nGaeilge á fhreagairt
  • Nuair atá faisnéis áirithe á soláthar don phobal i gcoitinne nó d’aicme den phobal trí mheán scríofa, go soláthrófar é sa dá theanga oifigiúla
  • Doiciméid áirithe a fhoilsiú go comhuaineach i nGaeilge agus i mBéarla
  • Scéim teanga a aontú leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus gealltanais na scéime sin a chur i bhfeidhm

Oibríonn an Roinn i ndlúthchomhar le Oifig an Coimisinéara Teanga d’fhonn a comhlíonadh le forálacha an Achta a chinntiú

Tá tuilleadh eolais faoin obair Oifig an Choimisinéara Teanga le fáil ag www.coimisineir.ie.