You are here:

Scéim Foilsitheoireachta de réir Alt 8, Saoráil Faisnéise

Le hAlt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 ceanglaítear ar chomhlachtaí saorála faisnéise a oiread faisnéise agus is féidir a ullmhú agus a fhoilsiú ar bhealach oscailte agus inrochtana mar ghnáthnós taobh amuigh de shaoráil faisnéise, ag féachaint do phrionsabail na hoscailteachta, na trédhearcachta agus na cuntasachta mar a leagtar amach in Ailt 8(5) agus 11(3) den Acht. Éascaíonn sé sin foilsiú taifead taobh amuigh de shaoráil faisnéise ar an gcoinníoll nach bhfuil cosc dlí ar fhoilsiú den sórt sin. Cuireann an scéim de cheangal ar chomhlachtaí saorála faisnéise faisnéis a chur ar fáil mar chuid dá ngnáthghníomhaíochtaí gnó de réir na scéime seo.

Gheobhaidh tú sonraí anseo faoinár bhfoilsiú saorála faisnéise. Roghnaigh an réimse cuí thíos chun tuilleadh eolais a fháil.