You are here:

Ráiteas Inrochtaineachta

Tá an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil (DCCAE) tiomanta do shuíomh gréasáin a chur ar fáil atá inrochtana don lucht féachana is leithne is féidir, beag beann ar a dteicneolaíocht nó ar a gcumas.

Ciallaíonn an ceanglas sin gur chóir go mbeadh ar chumas gach úsáideoir: na rialtáin, na hionchuir, loingseoireacht an ghréasáin agus an t-eolas dá bhfuil ann a bhrath, a thuiscint agus a úsáid. Táimid ag obair go gníomhach chun inrochtaineacht agus inúsáidteacht ár suímh gréasáin a mhéadú agus dá bharr sin, cloímid le go leor de na caighdeáin agus de na treoirlínte atá ar fáil faoi láthair.

Ár dtiomantais

  • Déanann an suíomh gréasáin seo iarracht cloí le leibhéal A-Dhúbailte Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ó Chuibhreannas an Ghréasáin Dhomhanda 2.0 agus le Treoirlínte maidir le hinrochtaineacht ábhair ar an nGréasán (WCAG) 2.0. Mínítear sna treoirlínte sin an chaoi le hinneachar gréasáin a dhéanamh níos inrochtana do dhaoine atá faoi mhíchumas. Bíonn an gréasán níos éasca le húsáid ag gach duine nuair a chloítear leis na treoirlínte sin.
  • Cloíonn an Roinn leis an gCód Cleachtais ar Inrochtaineacht Seirbhísí Poiblí agus Faisnéise a chuireann Comhlachtaí Poiblí ar Fáil ón Údarás Náisiúnta Míchumais.
  • Rinneadh an suíomh gréasáin seo a iniúchadh le linn a dheartha agus a fhorbartha.
  • Tógadh an suíomh seo le cód a chloíonn le caighdeáin W3C do HTML agus CSS. Cuirtear an suíomh i láthair i gceart ar bhrabhsálaithe reatha agus de bharr gur úsáideadh cód HTML/CSS a chomhlíonann na caighdeáin beidh aon bhrabhsálaí a thagann chun cinn amach anseo in ann é a thaispeáint i gceart freisin.
  • Tá tréithe tuairisciúla ALT ag inneachar agus íomhánna uile an tsuímh seo agus tá tréithe nialasacha ALT ag grafaic mhaisitheach.
  • Rachaidh dearadh an tsuímh gréasáin seo in oiriúint do leithead do scáileáin ionas gur féidir leat an t-ábhar atá uait a fháil agus a léamh go héasca. Athraíonn sé ag brath ar mhéid an téacs ionas gur féidir leat é a mhéadú chomh mór agus a theastaíonn sé.

Cé go ndéanann an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil a dícheall cloí leis na treoirlínte agus leis na caighdeáin a bhfuil glacadh leo le haghaidh inrochtaineachta agus inúsáidteachta gréasáin, ní féidir sin a dhéanamh i gcónaí i ngach réimse den suíomh gréasáin.

Tuairimí agus aiseolas
Táimid ar thóir réiteach i gcónaí a chinnteoidh go gcloíonn gach gné den suíomh gréasáin seo le treoirlínte sárchleachtais um inrochtaineacht ar shuíomh gréasáin. Má tá aon deacracht agat teacht ar aon chuid den suíomh gréasáin seo, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn anseo.