You are here:

Staitisticí maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (RFC)

Statistcs

 Eascraíonn RFC as Coinbhinsiún Aarhus a leagann síos sraith rialacha bunúsacha chun rannpháirtíocht saoránach i gcúrsaí comhshaoil a chur chun cinn agus chun forfheidhmiú dlí comhshaoil a fheabhsú. Dhaingnigh Éire an Coinbhinsiún seo sa bhliain 2012.

De réir Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 go 2014, coinníonn an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil taifead ar gach iarratas RFC.