Reachtaíocht maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol

Word Regulation picture

Tugann Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 (I.R. 133 de 2007) cearta dlí dóibh siúd atá ag lorg rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol ó údaráis phoiblí.

Tháinig na Rialacháin i bhfeidhm an 1 Bealtaine 2007 agus aisghaireadh leo an ionstraim reachtúil a bhí ann roimhe sin, is é sin Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 1998. Leasaíodh iad le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2011 (I.R. 662 de 2011) agus le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2014 (I.R. 615 de 2014).

Tá na míreanna reachtaíochta seo le léamh le chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin, agus féadfar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 go 2014 a ghairm díobh. Tá comhdhlúthú neamhoifigiúil ar na Rialacháin ar fáil anseo.

Faoi réir eisceachtaí áirithe, ní mór faisnéis a bhaineann leis an gcomhshaol atá i seilbh údaráis phoiblí nó á coinneáil thar a ceann a chur ar fáil do dhuine ar bith nuair a iarrtar a leithéid.

Déanann na Rialacháin sainmhíniú ar an ní is faisnéis faoin gcomhshaol ann agus tugann siad cuntas ar an gcaoi ar féidir iarratais ar fhaisnéis a chur faoi bhráid údarás poiblí. Cuireann na Rialacháin gnáthamh foirmiúil achomhairc ar fáil freisin sa chás nach mbíonn duine sásta le cinneadh a rinneadh faoi iarratas.

Treoir Eorpach
Tugadh na Rialacháin RFC isteach chun éifeacht a thabhairt in Éirinn do Threoir 2003/4/EC ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rochtain a bheith ag an bpobal ar fhaisnéis chomhshaoil (an Treoir RFC). Leis an Treoir seo aisghaireadh Treoir 90/313/EEC ón gComhairle, an ionstraim AE a bhí ann roimhe sin chun foráil do rochtain ar fhaisnéis chomhshaoil.

Ghlac an AE an Treoir RFC chun éifeacht a thabhairt don cholún ‘Rochtain ar Fhaisnéis’ de chuid Choinbhinsiún UNECE 1998 maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i gCúrsaí Comhshaoil (Coinbhinsiún Aarhus).

Tá sonraí faoin Treoir seo le fáil anseo.

Treoirlínte
Faoi Alt 14 de na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol 2007 go 2014, tá oibleagáid ar údaráis phoiblí aird a thabhairt ar na treoirlínte atá foilsithe anseo agus iad i mbun a gcuid feidhmeanna.

Cé gur dréachtaíodh na treoirlínte go príomha ar mhaithe leis na húdaráis phoiblí a bhfuil faisnéis faoin gcomhshaol acu, d’fhéadfaidís dul chun leasa an phobail i gcoitinne freisin agus dul chun leasa daoine eile ar mian leo a gcearta chun teacht ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a fheidhmiú.

Ba chóir a thabhairt faoi deara freisin nach doiciméad dlí é seo.

 

Sreabhchairt maidir le hIarratais RFC